Các kiểm tra quota của app

Đăng nhập vào Google Console tại địa chỉ https://console.developers.google.com/

Chọn App cần kiểm tra, bấm vào menu hình 3 gạch ngang góc bên trái, chọn AIM & Admin -> Quotas